�������� ������ �������� در ���������� �������� در ����������