اصطلاحات ثبتی که باید بدانیم

 ازهدف های اساسی قانون ثبت اسناد و املاك ، حفظ مالكیت مالكان و صاحبان حق نسبت به آنها است، تا مانع از تعدی دیگران شده و مالكیت افراد ازامنیت بهره مند باشد. در این مطلب برخی اصطلاحات درقانون ثبت اسناد و املاک که دانستن آن برای همه ما ضروری است شرح داده می شود.

 اصطلاحات ثبتی که باید بدانیم

 املاک مجهول المالک

درقانون ثبت به املاکی اتلاق می شود که دردفترتوزیع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی شده اما تاکنون از طرف مالک درخواست ثبت آن انجام نشده است و متصرفان اینگونه املاک می توانند باتوجه به دفاتر توزیع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود است ،همچنین مدارک عادی خریداری(قولنامه) به درخواست ثبت آنها اقدام کنند.

آگهی نوبتی

پس ازقبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد، شماره ومشخصات املاک ،چهار نوبت در سال ( یکم مرداد ،یکم آبان ،یکم بهمن و یکم اردیبهشت سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود .اشخاصی که برای خود حقی قائلند می توانند تا ۹۰ روز پس ازانتشارآگهی نوبتی ،اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و تا یک ماه پس از تسلیم اعتراض نیزدردادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.

آگهی تحدید(تثبیت) حدود

املاک پس ازآگهی نوبتی به منظور تثبیت حدود ،آگهی می شوند چنانچه مالکان مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی( حقوقی که املاک دیگربه ملک مورد ثبت دارد مانند حق عبور,آ بچک وباز کردن درو پنجره ) داشته باشند می توانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت سی روز،اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس ازآن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.

املاك جاری

به املاكی اتلاق می‌شود كه سابقه ثبت دردفتراملاك نداشته باشد ،بدیهی است صدور سند مالكیت برای املاك جاری وقتی امكان پذیراست كه تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.

املاك ثبت شده

به املاكی اتلاق می‌شود كه دردفتراملاك سابقه ثبت دارند.

سندمالکیت المثنی

وقتی كه سند مالکیت به دلائلی ازبین برود واثری ازآن باقی نماند یا گم شود، مالك می‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك ، صدورسند مالكیت المثنی را درخواست کند.

تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد

چنانچه فردی نسبت به میزان معینی از ملكی، دارای اسناد مالكیت مشاعی متعدد باشد یا به عبارت دیگر سهام مشاعی ملكی از طرف مالكان متعدد به یك نفر انتقال یابد خریدار می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و ارایه اسناد مالكیت مشاعی صدور سند مالكیت واحد به نام خود را درخواست کند.

تجمیع حدود املاكی كه سند مالكیت دارند

درمواردی كه دویا چند ملک به صورت واحد درآمده یاقطعاتی كه به هم وصل باشند مالك یا مالكان باتسلیم اسناد مالكیت خود می توانند ازاداره ثبت محل وقوع ملك ، تجمیع املاك خود را درخواست کنند.این موضوع به خصوص دریکپارچه سازی قطعات کوچک زمین دربافت فرسوده شهری کاربرد دارد.

افراز

چنانچه دو یاچند نفر نسبت به ملكی بطور مشاع مالكیت دارند هریك از انها می توانند نسبت به جداسازی  سهم خود از سایرمالكان دیگراقدام کنند.

تفكیك املاک

در صورتی که ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم شود(به ویژه  دراراضی بزرگ کشاورزی)به این عمل تفکیک گفته می شود دراین حالت ملک ممکن است یک نفر ویا چند نفرمالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک ،همه مالکان بایستی با تفکیک موافقت کنند. بدیهی است متراژهرمالک درهریک از قطعات تفکیکی با سهام وی درملک اولیه برابر است .

  • نویسنده: اتاق تحلیل املاک آفتاب
  • تاریخ: 1399/10/07
  • زمان: 12:49

مطالب مرتبط مقالات آموزشی

درباره حق ارتفاق بیشتر بدانید

1400/04/28 - 11:29

 حق ارتفاق چه حقی است؟ چگونه می توان از حق خود دفاع کرد؟ کدام حقوق جزو حق ارتفاق است ؟ در این مطلب به تمام این پرسش ها پاسخ داده می شود.

ادامه مطلب...

درباره مالکیت ملک مشاعی بیشتر بدانید

1400/03/13 - 12:20

منظور از سبب اشاعه این است که شراکت در مال مشاع چگونه به وجود می آید. این شراکت ممکن است به صورت اختیارى باشد...

ادامه مطلب...

تفاوت فسخ ، تفاسخ و انفساخ در چیست؟

1400/02/28 - 14:51

در قراردادهای ملکی چند اصطلاح حقوقی پرکاربرد وجود دارد و گاهی نیز طرفین قرارداد بسته به توافق و یا شرایط قرارداد درنوشتن قرارداد یا درج درقسمت توضیحات از آنها استفاده  و بعضا بدون اطلاع از معنی و ...

ادامه مطلب...

مبنای محاسبه عمر ساختمان

1400/02/07 - 14:57

یکی از سردرگمی ها و اختلافات اساسی میان خریداران و فروشندگان بر سر محاسبه عمر ساختمان است تا جایی که این موضوع یکی ازمباحث جدی هنگام خرید و فروش ملک بین دو طرف معامله است.

ادامه مطلب...

در مورد سرقفلی و قوانین آن بیشتر بدانید

1400/01/26 - 12:03

هرگاه مالک‌، ملک تجاری خود را اجاره دهد می‌ تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند. همچنین مستاجر می‌ تواند حین  مدت اجاره برای واگذاری حق‌ خود مبلغی را از موجر یا مستاجر...

ادامه مطلب...

اصطلاحات ثبتی که باید بدانیم (بخش دوم)

1399/11/22 - 19:01

 ازهدف های اساسی قانون ثبت اسناد و املاك ، حفظ مالكیت مالكان و صاحبان حق نسبت به آنهااست. تا مانع از تعدی دیگران شده  ومالكیت افراد ازامنیت بهره مند باشد. دراین نوشتاربرخی اصطلاحات در ...

ادامه مطلب...